Privacy

Studio Spijs hecht veel waarde aan de bescherming van je persoonsgegevens. In deze Privacy policy geven wij informatie over de manier waarop wij omgaan met persoonsgegevens.

Wie zijn wij?

Wij zijn Studio Spijs en zijn gevestigd aan de Stevinstraat 62 te Den Haag.

Waarom dit privacy statement?

Studio Spijs houdt zich in alle gevallen aan de geldende privacywetgeving, waaronder de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). Dit houdt in dat wij in ieder geval:

Je persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit Privacy policy;

Verwerking van je persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;

Vragen om jouw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van persoonsgegevens; – Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de je persoonsgegeven zijn beveiligd;

Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;

Jou wijzen op de rechten die je hebt met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens.

Welke persoonsgegevens verwerken wij?

Bezoek van onze websites

Als je onze website bezoekt verwerken wij bepaalde persoonsgegevens, zoals het IP-adres van je computer, het tijdstip waarop je de website bezoekt en gegevens die de door jou gebruikte browser meestuurt. Wij gebruiken deze gegevens om het gebruik van onze website te analyseren en de werking ervan te verbeteren. De gebruikersstatistieken van de website stellen ons bijvoorbeeld in staat een beeld te krijgen van onder meer de aantallen bezoekers, de duur van het bezoek en welke pagina’s van de website worden bekeken. Het betreft de verzameling van generieke gegevens, zonder informatie over personen. Deze gegevens bewaren wij zolang zij voor ons relevant zijn.

Inschrijven voor onze nieuwsbrief

Via de website kun je aangeven of je onze nieuwsbrief per e-mail wilt ontvangen. Wij versturen nieuwsbrieven tot het moment je aangeeft die niet meer te willen ontvangen. Bij iedere nieuwsbrief staat onderaan een link waarmee je kunt aangeven je te willen uitschrijven. Je ontvangt dan van ons geen nieuwsbrieven meer, tot het moment je je weer aanmeldt.

Online leeromgeving en trainingen

Wij bieden je de mogelijkheid om deel te nemen aan ons e-learning programma en trainingen. Voor het kunnen deelnemen aan e-learning en de trainingen worden de volgende gegevens gevraagd: naam, adres, woonplaats, telefoonnummer, e-mailadres, werkervaring, opleiding, geboortedatum, functie, organisatie, naam leidinggevende, website van organisatie, accountgegevens (wachtwoord en gebruikersnaam) eventueel het nummer waaronder je bent opgenomen in een kwaliteitsregister van de eigen beroepsvereniging. Het doel van de verwerking is om te kunnen inloggen bij de online leeromgeving, om te beoordelen of je in aanmerking komt voor de training en voor het kunnen uitreiken van een certificaat. De gegevens worden verwijderd indien je 2 jaar niet hebt ingelogd op je account.

Doeleinden van het gebruik

Wij gebruiken je persoonsgegevens voor de hierboven genoemde doeleinden. De persoonsgegevens worden door ons in dit geval alleen voor dit doel gebruikt en zijn alleen toegankelijk voor degenen binnen Studio Spijs die zich bezighouden met de door jouw gebruikte diensten.

Rechtsgrond van de verwerking

Wij verwerken persoonsgegevens alleen als daar een rechtsgrond voor aanwezig is. De rechtsgronden op basis waarvan wij persoonsgegevens verwerken zijn de volgende.

Toestemming

Voor bepaalde verwerkingen vragen wij jouw toestemming. Die toestemming kan blijken uit het feit dat je bepaalde gegevens over jouw gezondheid met ons deelt of je je hebt aangemeld voor onze nieuwsbrief. Als we je toestemming hebben gevraagd om jouw persoonsgegevens te verwerken en je hebt deze toestemming verleend, dan heb je ook altijd weer het recht om deze toestemming in te trekken. Als je jonger bent dan 16 jaar, moet je eerst toestemming krijgen van één van je ouders of een wettelijke vertegenwoordiger. Wij vragen je daarom geen gegevens aan ons te verstrekken als je nog geen toestemming hebt gekregen.

Overeenkomst of in de aanloop tot het sluiten van een overeenkomst

Indien je met ons een overeenkomst hebt gesloten, verwerken wij persoonsgegevens indien en voor zover dat voor het uitvoeren van de overeenkomst noodzakelijk is. Bijvoorbeeld doordat je gebruik maakt van onze trainingen.

Gerechtvaardigd belang

Wij mogen ook persoonsgegevens verwerken als wij een gerechtvaardigd belang hebben en daarmee geen onevenredige inbreuk maken op jouw privacy. Bijvoorbeeld bij het versturen van nieuwsbrieven over onze trainingen nadat je je geregistreerd hebt voor deelname.

Door ons ingeschakelde derde partijen (verwerkers)

Wij kunnen voor het verwerken van jouw persoonsgegevens dienstverleners (verwerkers) inschakelen die – uitsluitend in onze opdracht – persoonsgegevens verwerken. Wij sluiten met deze verwerkers een verwerkersovereenkomst. In deze verwerkersovereenkomst staat onder andere dat de verwerkers uitsluitend op onze instructie handelen en de persoonsgegevens niet voor eigen doeleinden mogen gebruiken. Verwerkers die wij bijvoorbeeld gebruiken zijn partijen die door ons gebruikte software aanbieden en hosten. Verder schakelen wij ICT-dienstverleners in voor het beheer van ons IT-netwerk.

Verstrekking persoonsgegevens aan derden

In het kader van onze dienstverlening kan het nodig zijn persoonsgegevens te delen. Jouw persoonsgegevens worden niet met derden gedeeld voor commerciële doeleinden.

Beveiliging

Wij nemen passende beveiligingsmaatregelen om misbruik van, en ongeautoriseerde toegang tot jouw persoonsgegevens te beperken. Zo zorgen wij dat alleen de noodzakelijke personen toegang hebben tot de gegevens.

Jouw rechten

Iedere persoon kan op basis van de wet bepaalde rechten uitoefenen ten aanzien van zijn of haar persoonsgegevens. Zo heb jij het recht tot inzage, rectificatie en verwijdering van persoonsgegevens. Ook kan je bezwaar maken tegen het gebruik van jouw gegevens of vragen dit gebruik te beperken. In bepaalde gevallen kan je zelfs jouw gegevens opvragen en meenemen naar een andere partij. Wilt u gebruik maken van uw rechten, dan kan je contact met ons opnemen door een e-mail te sturen naar info@studiospijs.nl.

Klachten?

Als je klachten hebt over hoe wij met jouw persoonsgegevens omgaan, dan kan je contact met ons opnemen door een mail te sturen naar info@studiospijs.nl. Wij helpen je graag met het vinden van een oplossing. Indien dat toch niet zou lukken, dan is het altijd mogelijk om jezelf te wenden tot de Autoriteit Persoonsgegevens.